Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79822
Title: Quan điểm của đại hội VII của Đảng về vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa giá trị lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội VII
Đổi mới
Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.50-56
Abstract: Đại hội VII của Đảng họp cuối tháng 6 đến đầu tháng 7-1991, thảo luận và thông qua các văn kiện để làm thành nghị quyết của Đại hội cho khóa 1 năm (1991 -1995). Đặc biệt là Đại hội thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh 1991). Tầm nhìn của cương lĩnh bao giờ cũng dài hơn một khóa 5 năm của Đại hội. Đại hội VII đã nêu lên quan điểm về dân chủ xã hội chủ nghĩa. Điều đó có giá trị lý luận - thực tiễn đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79822
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.