Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81425
Title: Chính sách, pháp luật về thu hồi, bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đoàn, Thị Thanh Mai
Keywords: Chính sách
Pháp luật
Thu hồi
Bồi thường
Hỗ trợ
Thu hồi đất
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 219 .- Tr.55-58
Abstract: Qua phân tích tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về thu hồi, bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất, các tác giả đã chỉ ra kinh nghiệm về thu hồi, bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất, của một số nước trên thế giới. Qua đó, có thể rút ra một số bài học, để quá trình thu hồi, bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất tại Việt Nam hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81425
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.