Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8163
Nhan đề: Ảnh hưởng của phương thức bổ sung men vi sinh hữu ích lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon)
Tác giả: Tô, Công Tâm
Huỳnh, Thanh Tới
Thái, Viên Ngọc
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của phương thức bổ sung men vi sinh lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) giống. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức với lượng men vi sinh được bổ sung. Bổ sung mỗi ngày vào nước, vào thức ăn và sau đó áo với chuối, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Tôm giống (0,01 g/cá thể) được bố trí trong bể 150 lít chứa 50 lít nước 10‰. Sau 30 ngày ương kết quả cho thấy tỉ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức có bổ sung men vi sinh cao hơn không ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng, tỉ lệ sống cao nhất là tôm ở nghiệm thức trộn men vi sinh vào thức ăn và trộn men vi sinh vào thức ăn sau đó được áo với chuối. Khối lượng của tôm ở nghiệm thức bổ sung men vi sinh vào thức ăn đạt 1,8 g/cá thể cao hơn không ý nghĩa so với tôm ở nghiệm thức đối chứng (1,39 g/cá thể). Kết quả này cho thấy tỉ lệ sống và khối lượng tôm có cải thiện ở nghiệm thức trộn men vi sinh vào thức ăn, tốt hơn các phương thức bổ sung men vi sinh khác.
Mô tả: 11tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8163
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
516 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.