Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81681
Title: Thuật toán cho các bài toán tối ưu vững
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Đinh, Thế Bảo
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: -Giới thiệu về cơ sở toán học của lý thuyết tối ưu vững. -Đưa ra mô hình tổng quát cho bài toán QHTT vững và ứng dụng vào giải quyết bài toán cái túi vững. -Giới thiệu sơ lược về hai tiêu chí min-max và min-max regret và đưa ra một số tính chất tổng quát của nó.
Description: 89 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81681
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.