Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8172
Title: Thực nghiệm mô hình nuôi kết hợp ếch Thái Lan(Rana rugulosa), với cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong mương vườn
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Trần, Ngọc Hoài Nhân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Thực nghiệm mô hình nuôi kết hợp ếch Thái Lan (Rana rugulosa), và cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong mươn vườn” được thực hiện từ 28/7-28/11/2018, tại 9 hộ dân thuộc phường Tân Phú và Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Diện tích thả nuôi từ 200 – 500 m2 tùy điều kiện từng hộ với cùng mật độ ếch Thái Lan và cá trê vàng lần lượt là 100 con/m2 và 5 con/m2. Các yếu tố môi trường được theo dõi ở thí nghiệm như: nhiệt độ (từ 26,51±1,02 đến 30,36±0,79), pH (từ 6,99±0,32 đến 7,50±0,23), DO (2,20±0,49 mg/l đến 3,73±0,82 mg/l), TAN (0,55±0,51 mg/l), H2S ( 0,11±0,10 mg/l). Sau khoảng 120 ngày nuôi, cá trê vàng nuôi ở mật độ 5 con/m2 có tỉ lệ sống 70,46±3,78 (%), năng suất (kg/m2) là 0,67±0,04 (kg/m2), khối lượng đạt được cuối thí nghiệm là 190,36±8,12 (g/con). Đối với ếch Thái Lan nuôi ở mật độ 100 con/m2 có tỉ lệ sống 63,22±2,06 (%), năng suất 13,50±1,03 (kg/m2), khối lượng đạt được là 216,64±11,50 (kg/m2) sau 90 ngày. Lợi nhuận cuối cùng từ mô hình từ 4.922.000 – 14.397.000 (VNĐ).
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8172
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
689.38 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.