Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81733
Title: Phân tích ứng xử của tấm phân lớp chức năng nhiều lớp dựa trên áp đặt các hàm dạng cho điều kiện biên khác nhau = Analysis of functionally graded sandwich platas based on imposition of the shape functions for various boundary conditions
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Tấm phân lớp chức năng nhiễu lớp
Dao động tự do
Phân tích ổn định
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 12 .- Tr.62-67
Abstract: Bài báo này trình bày lý thuyết biến dạng cắt bậc cao để phân tích tần số dao động riêng và ổn định của tấm phân lớp chức năng nhiều lớp. Đây là lý thuyết tính toán phát triển từ lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất và không cần sử dụng hệ số hiệu chỉnh cắt. Phương trình cân bằng của tấm được thiết lập theo nguyên lý Hamilton. Lời giải Ritz được áp dụng cho kết cấu tấm với các điều kiện biên khác nhau và tính chính xác của mô hình phân tích được đánh giá và so sánh với các lời giải trước đó. Kết quả số trong phân tích tấm phân lớp chức năng nhiều lớp dùng để đánh giá ổn định tới hạn và tần số dao động riêng của tấm do hiệu ứng thay đổi đặc trưng vật liệu, cấu trúc, tỉ số cạnh trên chiều dày của tấm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81733
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.