Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81795
Title: Công tác xây dựng Đảng thời kỳ đổi mới (1986-2021) thành tựu và bài học kinh nghiệm
Authors: Dương, Trung Ý
Keywords: Xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Lý luận
Thực tiễn
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 375 .- Tr.32-42
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, coi đây là điều kiện tiền đề, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cũng như sự tồn vong của chế độ XHCN. Cùng với sự phát triển của thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ, toàn diện, phong phú, đã đạt những kết quả, thành tựu quan trọng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong lịch sử xây dựng Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81795
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.