Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82312
Title: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo trong tương tác với bạn ở trường mầm non
Authors: Trần, Thị Thắm
Nguyễn, Đức Sơn
Keywords: Hành vi hung tính
Trẻ mẫu giáo
Tương tác với bạn
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 01 .- Tr.50-61
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về mức độ biểu hiện hành vi hung tính trong quá trình tương tác với bạn ở trường mầm non của 223 trẻ mẫu giáo trên địa bàn Hà Nội thông qua khảo sát và phỏng vấn 6 giáo viên mầm non. Đồng thời, nghiên cứu còn quan sát 5 trẻ được giáo viên đánh giá là thể hiện rất rõ hành vi hung tính. Kết quả cho thấy: chỉ có hơn 20% số trẻ có biểu hiện hành vi này ở mức độ rất rõ. Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo được biểu hiện ở các hình thức: hành vi hung tính bằng thể chất, lời nói và mối quan hệ. Mặc dù giới tính của trẻ được dự đoán là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hung tính trong hành vi của trẻ mẫu giáo nhưng khía cạnh này cần tiếp tục được nghiên cứu trong tương lai với mẫu khách thể lớn hơn, trên địa bàn rộng hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82312
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.