Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83962
Title: Chất lượng nước mặt và lượng thải hữu cơ tại khu vực trại chăn nuôi thực nghiệm Khu II Đại học Cần Thơ
Authors: Bùi, Thị Nga
Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Trại chăn nuôi thực nghiệm
Chất thải gia súc
Chất lượng nước
Biogas
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 05 .- Tr.158-166
Abstract: Nghiên cứu đã được thực hiện tại trại chăn nuôi thực nghiệm Đại Học Cần Thơ từ tháng 10/2005 đến tháng 03/2006. Mẫu nước được thu lúc triều cường và triều kiệt vào mùa mưa và mùa nắng. Kết quả cho thấy môi trường nước ở khu vực trại ô nhiễm hữu cơ rất nghiêm trọng. Ở nơi thải phân trực tiếp, hàm lượng hữu cơ (COD) trung bình là 878,9 mg/L, H₂S là 32 mg/L, đạm amon là 70,4mg/L và tổng Coliform 2,78*10⁵ MPN/100 mL. Thủy vực lân cận (ao rau muống) là nơi tiếp nhận nước thải chăn nuôi, các chỉ tiêu chất lượng nước như: COD, đạm amon và tổng Coliform vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt gấp nhiều lần. Lượng hữu cơ tại nơi thải phân trực tiếp cao gấp 3,5 lần so với năm 2000. Kết quả cho thấy rằng hoạt động chăn nuôi là nguồn ô nhiễm đáng kể ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt ở các sông rạch lân cận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83962
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.