Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83993
Title: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên đi làm thêm và sinh viên không đi làm thêm ở các khoa trong Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Thị Kim Phượng
La, Nguyễn Thùy Dung
Lê, Kim Thanh
Lê, Thị Ngọc Vân
Trương, Thị Ánh Vân
Huỳnh, Phú Tân
Keywords: Sinh viên
Làm thêm
Kết quả học tập
Probit
PSM
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 42 .- Tr.107-116
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của việc đi làm thêm lên kết quả học tập của sinh viên ở các khoa trong Trường Đại học Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được tác giả thu thập bằng bảng câu hỏi gửi trực tiếp đến 400 sinh viên ở các khoa trong Trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh công cụ thống kê mô tả, bài viết sử dụng mô hình Probit và mô hình phân tích điểm số xu hướng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm và đánh giá ảnh hưởng của việc đi làm thêm lên kết quả học tập của sinh viên trong Trường. Kết quả nghiên cứu mô hình Probit cho thấy quyết định đi làm thêm của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ phụ thuộc vào 6 yếu tố: Năm đang học, thu nhập, chi tiêu, thời gian rảnh, kinh nghiệm - kỹ năng sống và kết quả học tập. Mô hình phân tích điểm số xu hướng chỉ ra rằng kết quả học tập của sinh viên đi làm thêm có sự khác biệt thấp hơn so với sinh viên không đi làm thêm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83993
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
352.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.