Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84073
Title: Một số gợi mở cho Việt Nam từ mô hình Tòa chuyên trách về môi trường của Ban New South Wales (Australia)
Authors: Hoàng, Ly Anh
Keywords: Tòa chuyên trách
Tòa môi trường
New South Wales
Australia
Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 06 .- Tr.124-134
Abstract: Kể từ khi Toà đất đai và môi trường được thành lập tại Bang New South Wales (Australia) vào năm 1980, mô hình toà chuyên trách về môi trường này đã được nhân rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan... do được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động trên thực tế. Bài viết tập trung nghiên cứu về Toà đất đai và môi trường của Bang New South Wales (Australia) với tính chất là mô hình toà cấp cao chuyên trách về môi trtrờng đầu tiên trên thế giới và đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam đối với đề xuất thiết lập toà chuyên trách về môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84073
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.