Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85125
Title: Nghiên cứu nhu cầu protein và lipid của cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Trần Trọng Nhân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu protein và lipid cho cá chạch lấu (Mastacembelus favus HORA,1923) giai đoạn giống có khối lượng trung bình 2,79g/con. Thí nghiệm được thực hiện trong 7 tuần gồm 9 nghiệm thức ăn với 3 mức protein (40%, 45% và 50%) và 3 mức lipid ( 6%, 9% và 12%). Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng protein và lipid khác nhau không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá. Tốc độ tăng trưởng của cá gia tăng theo hàm lượng protein có trong thức ăn, tuy nhiên khi hàm lượng protein trong thức ăn là 50% thì tốc độ sinh trưởng của cá giảm. Tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất ở nghiệm thức 45% protein và 6% lipid và hệ số thức ăn FCR thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại, FCR cao nhất ở nghiệm thức 45% protein và 12% lipid. Hàm lượng protein và lipid trong thức ăn thích hợp cho cá chạch lấu là 45% protein và lipid 6%.
Description: 18tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85125
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
474.93 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.251.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.