Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8557
Title: Lựa chọn sinh kế và phúc lợi của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp: Nghiên cứu tại khu vực ven đô Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Công
Nguyễn, Việt Hưng
Keywords: Đất nông nghiệp
Phúc lợi
Sinh kế
Thu hồi đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.55-64
Abstract: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra hơn 1000 hộ dân thuộc 4 xã ven đô ở Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là tương đối lớn để xem xét sinh kế và mức sống của người dân sau khi bị thu hồi đất. Kết quả phân tích cho thấy đã có sự chuyển dịch sinh kế từ sản xuất nông nghiệp sang các hình thức sản xuất phi nông nghiệp hoặc làm công ăn lương, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa kịp thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Khả năng lựa chọn sinh kế cũng như mức thu nhập phụ thuộc vào một số đặc điểm nhân khẩu như học vấn, tỷ lệ người phụ thuộc, tiềm lực tài chính. Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của các tổ chức cộng đồng cũng như các chính sách của chính quyền địa phương đối với các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8557
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.