Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86013
Title: Sự sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu Nước (1954-1975)
Authors: Nguyễn, Thị Túy
Keywords: Sáng tạo độc đáo
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chống Mỹ
Cứu nước
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.30-35
Abstract: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu Nước (1954-1975) là một trong thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử, chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và có ý nghĩa thời đại hết sức sâu sắc. Thắng lợi đó là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng - nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định. Bài viết tập trung làm rõ những điểm sáng tạo độc đáo trong lãnh đạo của Đảng về chủ trương, sự chỉ đạo, các phương thức, phương pháp Cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu Nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86013
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.