Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86017
Title: Bàn về cướp biển thời Minh Thanh ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Nguyên
Keywords: Cấm biển
Cướp biển
Nụy khấu
Thương mại biển
Chính sách biển
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.52-61
Abstract: Chủ yếu xuất hiện từ sự cùng khốn mà không phải từ những mục tiêu chính trị hay quá trình thực dân như các tập đoàn cướp biển có nguồn gốc từ phương Tây, cướp biển Trung Quốc thời Minh Thanh gắn liền với những xung đột về lợi ích kinh tế, là thang thử biểu sự ổn định của hệ thống chính trị. Từ những thư tịch có tính chính thống trong lịch sử Trung Quốc, bài viết bước đầu nghiên cứu về hiện tượng cướp biển trong hai triều đại Minh và Thanh và ảnh hưởng của nó tới ngoại thương đương thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86017
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.