Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86035
Title: Đánh giá ảnh hưởng của tro bay, muội silic đến khả năng chống thấm clorua của bê tông.
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ngà
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tro bay
Muội silic
Độ thấm ion clo
Môi trường biển
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 9 .- Tr.37-40
Abstract: Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả nghiên cứu ứng dụng một số loại phụ gia tăng độ bền cho bê tông xi măng, cụ thể là tăng khả năng chống thắm clorua thông qua điện lượng thắm ion Clo (Q) cho bê tông. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm Taguchi, kết quả cho thấy sự ảnh hưởng của các biến sử dụng phụ gia đến cường độ chịu nén và Q. Sau khi phân tích kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng tro bay sử dụng hiệu quả ở mức 20%, muội silc là (S+10)% và phụ gia siêu dẻo (0.3+0.35)%. Khi đó cường độ chịu nén của bê tông tăng thêm 20%, tính chống thắm của bê tông tăng thêm 15%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86035
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.