Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86333
Title: Ảnh hưởng của quản lý hàng tồn kho đến hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Ngọc Trân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản lý hàng tồn kho, lợi thế cạnh tranh và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số hàm ý quản trị giúp cải thiện công tác quản lý hàng tồn kho góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ.
Description: 107 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86333
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.