Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86335
Title: Ảnh hưởng của hành vi bán hàng có đạo đức đến niềm tin, thái độ và lòng trung thành của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Võ Mỹ Duyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hành vi bán hàng có đạo đức đến niềm tin, thái độ và lòng trung thành của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Description: 105 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86335
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.