Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86689
Title: Chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế (2011-2021)
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới mô hình tăng trưởng
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.102-106
Abstract: Thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Tuy nhiên, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009), mô hình tăng trưởng của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã bộc lộ những khiếm khuyết. Vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra với các quốc gia là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại nền kinh tế nhằm vượt qua những mất cân đối nghiêm trọng, phục hồi các động lực tăng trưởng. Để phù hợp với xu thế quốc tế và thực trạng nền kinh tế Việt Nam, Đảng đã tập trung lãnh đạo đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế suốt từ năm 2011 đến 2021.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86689
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.