Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87478
Title: Sự thay đổi cơ cấu chi tiêu hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ Covid-19
Authors: Phạm, Lê Thông
Phạm, Thị Minh Kha
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu chi tiêu hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch đối với cơ cấu chi tiêu hộ gia đình, cải thiện xu hướng chi tiêu cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87478
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.