Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88134
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Tây Nam Bộ
Authors: Quan, Minh Nhựt
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán và phân tích khoản mục xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ qua 3 năm 2020, 2021 và 2022. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao quản lý khoản mục xác định kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 198 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88134
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.