Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8865
Title: Kinh nghiệm của một số quốc gia về vận dụng lý thuyết kinh tế hiện đại vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và bài học cho Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Minh Phượng
Nguyễn, Thị Hải Yến
Nguyễn, Văn Quỳnh
Keywords: Thể chế kinh tế
Lý thuyết kinh tế hiện đại
Kinh tế thị trường
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.66-68
Abstract: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ từ Đại hội VI đến Đại hội XII, quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển và ngày càng hoàn thiện. Bài viết trên cơ sở học tập kinh nghiệm của một số quốc gia (Nhật Bản, Thụy Điển, Trung Quốc) về vận dụng lý thuyết kinh tế hiện đại vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, sẽ đưa ra những bài học bổ ích có thể vận dụng ở Việt Nam thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8865
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.