Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88835
Title: Đa dạng thành phần loài cá ở các thủy vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Authors: Trần, Xuân Lợi
Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nắm được hiện trạng thành phần loài và mức độ đa dạng làm cơ sở cho công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nghiên cứu được thực hiện tại 4 thủy vực:sông Hậu, sông cấp I, mương ruộng và mương vườn. Các chỉ số đa dạng thành phần loài Simpson, chỉ số tương đồng Jaccard và phân tích cụm ra -Curtis được áp dụng để tìm hiểu sâu về thành phần loài. Nghiên cứu đã định danh được 84 loài thuộc 35h . Trong đó, sông Hậu có 50 loài thuộc 27 h , sôn cấp I có 44 loài thuộc 22 h , mươn ruộn có 40 loài thuộc 16 h và mươn vườn có 36 loài thuộc 18 h . Về cơ cấu, họ cá chép chiếm ưu thế với 23 loài (27.38%), kế đến là họ cá bống với 9 loài (10.71%) và họ cá tra với 4 loài (4.76%). Các họ khác có từ 1 đến 3 loài. Thủy vực đa dạng thành phần loài nhất là mương ruộng với chỉ số Simpson là 0.92 do nhóm cá trắng bổ sung từ vùng lũ. Thủy vực ít đa dạng nhất là mương vườn với chỉ số Simpson là 0.88 do ngăn đê/đập và bị tác động bởi thuốc tron canh tác sầu riên . Các thủ vực có mức độ tương đồng khá thấp từ 0.21 đến 0.5. Các thủy vực này có thể chia thành 3 nhóm: nhóm A ồm mương ruộng và mương vườn với mức độ tương đồng là 59.2%; nhóm là thủy vực sông cấp I; nhóm C là thủy vực sông Hậu. Nghiên cứu cũng định danh được loài Lycothrissa crocodilus lần đầu hi nhận tại Đồng bằng sông Cửu Long (Đ SCL), và loài Toxotes chatareus nằm trong sách đỏ Việt Nam. Cần có các khảo sát tiếp theo vào mùa khô để có dữ liệu đầ đủ về thành phần loài cá ở thành phố Cần Thơ phục vụ cho công tác quản lý nguồn lợi.
Description: 20tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88835
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
870.15 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.