Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8953
Title: Các yếu tố tác động đến kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp rau quả Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Doanh nghiệp
Nghiên cứu định lượng
Thành phố Hồ Chí Minh
Rau quả
Xuất khẩu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.94-98
Abstract: Thông qua khảo sát bằng bảng hỏi đối với 300 doanh nghiệp xuất khẩu rau quả tại TP. Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từ tháng 01/2017 đến 04/2017, nghiên cứu cho thấy, kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp rau quả chịu tác động bởi 5 yếu tố: Chiến lược marketing xuất khẩu; Đặc điểm ngành rau quả; Đặc điểm và năng lực của công ty; Đặc điểm thị trường nước ngoài; Đặc điểm quản lý; còn Đặc điểm thị trường trong nước không có tác động dương tới kết quả xuất khẩu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8953
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.