Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91721
Title: Yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Hoạt
Phạm, Đại Nghĩa
Keywords: Công tác xây dựng Đảng
Công tác cán bộ
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ
Cán bộ ở cơ sở
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 326 .- Tr.44-48
Abstract: Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quy trình của công tác cán bộ. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực”. Đánh giá cán bộ là một khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình của công tác cán bộ, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở, tiền đề để thực hiện các khâu, các nội dung khác của công tác cán bộ. Chính vì vậy, đổi mới công tác đánh giá cán bộ cơ sở là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91721
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.