Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92498
Title: Xác định hư hỏng trong cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán lai HFPSO
Authors: Phạm, Hồng Quân
Nguyễn, Chí Thanh
Nguyễn, Thị Ngọc Bích
Keywords: Phát hiện hư hỏng
Thuật toán tối ưu
PSO
FA
HFPSO
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 7 .- Tr.4-9
Abstract: Bài viết này giới thiệu một phương pháp để giải quyết bài toán xác định hư hỏng đa mục tiêu trong kết cấu cầu giàn thép. Bằng cách sử dụng thuật toán lai HFPSO là sự kết hợp những điểm mạnh của thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO) và thuật toán Fierfly Algorithm (FA). Cụ thể thuật toán lai này đã tận dụng khả năng di chuyển của các hạt trong PSO và khả năng tìm kiếm cục bộ của FA để cải thiện kết quả thu được. Sự suy giảm modun đàn hồi của thép được sử dụng làm điều kiện xác định hư hại, trong khi đó hàm mục tiêu là tần số dao động riêng. Kết quả thu được cho thấy thuật toán lai này vượt trội về độ chính xác hơn so với thuật toán PSO và FA.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92498
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.