Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93161
Title: Phân tích dao động riêng của tấm FGM có lỗ rỗng (FGP) đặt một phần trên nền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn = Investigation of free vibration of FGP plates partially supported by elastic foundation using finite element method
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Hoàng, Mai Phương
Keywords: Phương pháp phân tử hữu hạn FEM
Tấm xốp cơ tính biến thiên
Tấm chữ nhật
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 295 .- Tr.179-183
Abstract: Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) dựa trên lý thuyết tấm Midlin để phân tích dao động tự do của tấm bằng vật liệu cơ tính biến thiên có lỗ rỗng (FGP) được đặt một phần trên nên đàn hồi (EF). Nền đàn hồi là nên Pasternak gồm có độ cứng lò xo k1, và độ cứng lớp chống cắt k₂. Vật liệu xốp FGP gồm hai tham số là chỉ số mũ thể tích (k) và hệ số phân bố lỗ rỗng. Các kết quả tính toán lý thuyết cũng như chương trình tính toán số đã được tác giả so sánh với một số kết quả của các tác giả khác đã được công bố để xác minh độ tin cậy và chính xác. Bên cạnh đó các tính toán số được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nền đàn hồi tới dao động tự do của tấm FGP cũng được nghiên cứu và trình bày đầy đủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93161
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.