Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93974
Title: Vai trò của nguồn nhân lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia
Authors: Nguyễn, Thành Chung
Keywords: Chuyển đổi số
Nhân lực số
Vai trò
Việt Nam
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý nhà nước;Số 332 .- Tr.18-21
Abstract: Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà là việc làm cần thiết phải tiến hành để bắt kịp với xu thế của thế giới trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển động số mạnh mẽ. Để thực hiện được sứ mệnh lớn lao này, nguồn nhân lực số được xem là một trong những yếu tố quan trọng, cốt lõi, quyết định sự thành công của chuyển đổi số quốc gia. Bài viết nghiên cứu về tầm quan trọng của nguồn nhân lực số trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực số trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93974
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.