Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96292
Title: Phân tích quyết định lựa chọn nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Đức Thọ
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích quyết định lựa chọn nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nhằm đề ra các biện pháp giúp các cửa hàng vật tư nông nghiệp của công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ thủ hút thêm nông hộ trồng lúa.
Description: 58 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96292
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.