Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96301
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Hợp tác xã Diêm Nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia HTXDN của nông hộ sản xuất muối, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực khuyến khích nông hộ tham gia vào HTXDN trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Description: 74 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96301
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.