Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9755
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Đầu tư xây lấp và Thương mại Khôi Nguyên
Authors: Trần, Quốc Dũng
Lử, Thị Ngọc Giàu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp & Thương Mại Khôi Nguyên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty trong thời gian tới.
Description: 207 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9755
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.