Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97556
Title: Dịch vụ tri thức số - nguồn lực quan trọng phát triển giáo dục đại học
Authors: Nguyễn, Huy Chương
Keywords: Thư viện
Tri thức số
Dịch vụ
Nguồn lực
Giáo dục đại học
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin tư liệu;Số 06 .- Tr.03-08
Abstract: Dịch vụ tri thức số có vai trò đặc biệt quan trọng, đáp ứng tối đa nhu cầu truy cập, khai thác thông tin/tri thức của toàn xã hội, đặc biệt đây là nguồn lực có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của giáo dục đại học. Trong môi trường xã hội số, thư viện đại học cần thay đổi toàn bộ phương thức, nội dung của dịch vụ thư viện theo hướng ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng và hoàn thiện dịch vụ tri thức số. Trên cơ sở phân tích yêu cầu và chức năng của cán bộ thư viện nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ thư viện trong kỷ nguyên số, bài viết đề xuất yêu cầu về năng lực và phương pháp hoạt động của cán bộ thư viện/trung tâm tri thức số để phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số đại học Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97556
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.