Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98138
Title: Di tích lịch sử - văn hóa tại khu vực dự kiến thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Hà, Đình Thành
Hà, Thu Thủy
Keywords: Di tích lịch sử - văn hóa
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Tỉnh Phú Yên
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 09 .- Tr.53-60
Abstract: Trải qua tiến trình lịch sử, miền đất Phú Yên trở thành điểm hội tụ của nhiều tộc người cùng chung sống. Chính đặc điểm đan cài với sự hỗn dung văn hóa theo chiều lịch đại nên tỉnh Phú Yên còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá, là nguồn tài nguyên to lớn để phát triển du lịch. Di sản văn hóa vật thể ở tỉnh Phú Yên phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại, trong đó chủ yếu là các di tích lịch sử - văn hóa. Đây là bằng chứng khách quan, chứa đựng dấu ấn của các thời đại, đồng thời thể hiện sinh động những giá trị tinh thần của cộng đồng dân cư ở địa phương và của dân tộc. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá giá trị di sản địa chất và các di sản khác làm cơ sở khoa học hướng tới thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên” cũng như tổng hợp, phân tích từ một số nguồn tài liệu khác, bài viết đề cập tới một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu đại diện ở khu vực dự kiến thành lập Công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở tỉnh Phú Yên: Di tích lịch sử; di tích kiến trúc nghệ thuật; di tích khảo cổ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98138
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.