Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98236
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một trong những biện pháp để phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Tham nhũng
Chủ nghĩa cá nhân
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phòng chống tham nhũng
Đảng viên
Issue Date: 2024
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 01 .- Tr.30-36
Abstract: Chủ nghĩa cá nhân và tham nhũng có quan hệ biện chứng với nhau. Nếu mang trong mình chủ nghĩa cá nhân, tất yếu sẽ dẫn đến hành vi tham nhũng, và tham nhũng cũng là nhằm thỏa mãn nhu cầu và động cơ cá nhân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến tác hại của chủ nghĩa cá nhân. Người luôn xem chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc, sinh ra tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ. Bài viết làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biểu hiện, biện pháp phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, từ đó liên hệ với việc phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98236
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.