Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9827
Title: Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro của các cao chiết cây Bọ Mắm
Authors: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Huỳnh, Phương Vân
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro của các loại cao chiết cây Bọ mắm (Pouzolzia zeylanica L.) bằng hai phương pháp. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng viêm bằng phương pháp ức chế biến tính albumin huyết thanh bò cho thấy cao methanol của cây Bọ mắm có khả năng ức chế tuyến tính BSA với giá trị IC50=4,01 µg/mL thấp hơn so với chất chuẩn Prednisolon (IC50=0,021 µg/mL) là 190,95 lần và Diclofenac (IC50=0.695 µg/mL) là 5,77 lần, cao EA Bọ mắm (IC50=6,09 µg/mL) thấp hơn so với chất chuẩn Prednisolon (IC50=0,021 µg/mL) là 290 lần và Diclofenac (IC50=0,695 µg/mL) là 8,76 lần, và cao hexane Bọ mắm (IC50=8,33 µg/mL) thấp hơn so với chất chuẩn Prednisolon (IC50=0,021 µg/mL) là 396,97 lần và Diclofenac (IC50=0,695 µg/mL) là 11,99 lần. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng viêm trên dòng tế bào Raw 264.7 của các loại cao chiết cây Bọ mắm cho thấy: Cao chiết methanol Bọ mắm, EA Bọ mắm và hexane Bọ mắm an toàn đối với tế bào Raw 264.7 trong quá trình thí nghiệm. Tuy nhiên, khi môi trường nuôi cấy có mặt LPS thì cao chiết EA Bọ mắm không có hoạt tính kháng viêm.Từ khóa: Pouzolzia zeylanica L., kháng viêm, BSA, Raw 264.7, L-NAME, LPS.
Description: 57tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9827
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.26.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.