Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98282
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán: Nghiên cứu đối với các nhà đầu tư thế hệ Z tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Thái, Doãn Đạt
Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Thị Hà Trang
Nguyễn, Thị Ngân
Keywords: Đầu tư có trách nhiệm xã hội
Tính đại diện
Tự tin thái quá
Thế hệ Z
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 309 .- Tr.81-92
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán đối với các nhà đầu tư thế hệ Z tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu gồm 638 phiếu điều tra khảo sát các nhà đầu tư thế hệ Z. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và mô hình hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy, “đầu tư có phong cách” có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đầu tư chứng khoán của thế hệ Z tại Việt Nam, tiếp theo là “tự tin thái quá” và “tính đại diện”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98282
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.