Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98410
Title: Sự phát triển tư duy của Đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Dân chủ
Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.54-58
Abstract: Một trong những thành tựu của Đảng sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đó là phát triển lý luận và thực tiễn về dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Bài viết làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về dân chủ XHCN, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh điểm mới quan trọng và vô cùng ý nghĩa về phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98410
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.