Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98978
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam "Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam"
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhân dân lao động
Dân tộc
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.08-12
Abstract: Có một số ý kiến cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tổ chức của bản thân Đảng, cùng lắm là của giai cấp công nhân mà thôi, chứ không thể là Đảng của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Thực chất, đây là ý kiến muốn hạ thấp vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hoặc cho rằng, Đảng không xứng danh với trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Vấn đề này liên quan tới lý luận về Đảng và thực tế hoạt động của Đảng đã diễn ra, nhất là liên quan đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề "Đảng của ai". Bài viết khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn xứng đáng là Đảng cầm quyền, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, không một tổ chức chính trị nào khác thay thế được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98978
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.