Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99297
Title: Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng tình hình phát triển mới tại tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Keywords: Người dân tộc thiểu số
Năng lực quản lý
Cán bộ, công chức
Tỉnh Đắk Nông
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.103-104,99
Abstract: Việt Nam đã tham gia sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, điều đó đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi chúng ta phải tích cực chuẩn hóa đội ngũ CBCC nói chung và CBCC người DTTS nói riêng, tỉnh Đắk Nông cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Bên cạnh đó từng bước xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, liêm chính, năng động, sáng tạo có trình độ cao và có nhân cách tốt, dù khả năng vận hành xây dựng Chính phủ kiến tạo, chính phủ điện tử đáp ứng sự phát triển của đất nước, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC người DTTS cho tỉnh Đắk Nông nói riêng được xem là một yêu cầu hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99297
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.