Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99302
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển của địa phương cấp tỉnh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Phát triển kinh tế biển
Địa phương cấp tỉnh
Nhẩn tố ảnh hưởng
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.120-122
Abstract: Kinh tế biển là một phức hợp các ngành, các lĩnh vực và bộ phận kinh tế gắn với biến cố liên quan và tương tác lẫn nhau trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh mới của tình hình các nước trong khu vực, kinh tế biển chịu nhiều tác động của yếu tố bên ngoài, sự ảnh hưởng của các nước liên quan đến biển. Do vậy, muốn kinh tế biển phát triển, quản lý nhà nước (QLNN) phải được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu, đi tiên phong để hỗ trợ, thúc đẩy các yếu tố khác cùng tham gia phát triển kinh tổ biển. Chính vì vậy, nhiệm vụ QLNN về kinh tế biển là một nhiệm vụ mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển nói riêng và phát triển kinh tế nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99302
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.