Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11552
Title: Ảnh hưởng của cao chiết lá trà xanh (Camellia sinensis) đến chất lượng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)phi lê trong điều kiện bảo quản đông
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Cẩm Thu
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết lá trà xanh đến chất lượng cá tra phi lê trong điều kiện bảo quản đông lạnh. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức: (i) cá phi lê được nhúng trong nước sạch 30 phút ở điều kiện lạnh (mẫu đối chứng), sau đó bảo quản trong tủ đông -20oC. (ii) cá phi lê được nhúng cao chiết lá trà xanh với nồng độ 7,63µg/mL và (iii) nhúng cao chiết lá trà xanh ở nồng độ 62563µg/mL và sau đó bảo quản trong tủ đông -20oC. Thời gian bảo quản đông lạnh là 90 ngày. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, màu sắc, khả năng giữ nước, tổng lượng nito bazo bay hơi (TVB-N), chỉ số Peroxide (PV), chỉ số axit Thiobarbituric (TBARS) ở các ngày 0, ngày 30 và ngày 90. Kết quả cho thấy chỉ số PV, TBARS và tổng vi khuẩn hiếu khí của mẫu được xử lý cao chiết lá trà xanh cho kết quartoost hơn so với mẫu đối chứng ở các lần thu mẫu. Giá trị cảm quan của miếng cá phi lê được duy trì tốt trong suốt 90 ngày bảo quản đông.
Description: 20 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11552
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
859.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.