Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11558
Title: Khảo sát khả năng kháng khuẩn của cao chiết cây hương thảo (Rosmarinus officinalis)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định khả năng kháng khuẩn của cao chiết từ cây hương thảo đối với các chủng vi khuẩn Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Aeromonas hydrophila. Khả năng kháng vi khuẩn E. coli, S. aureus và A. hydrophila của các cao chiết từ cây hương thảo được xác định bằng phương pháp xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và xác định vòng kháng khuẩn. Kết quả cho thấy cao chiết hương thảo từ cồn và nước có khả năng kháng khuẩn khác nhau đối với các vi khuẩn khác nhau. Tác động của cao chiết từ nước lên hai loài vi khuẩn E. coli và S. aureus mạnh hơn cao chiết từ cồn với nồng độ tối thiểu ức chế sự phát triển của hai loài vi khuẩn là 22500 µg/ml. Đối với A. hydrophila thì khả năng kháng khuẩn của cao chiết thể hiện tốt hơn với giá trị MIC = 625 µg/mL đối với cao chiết từ nước và MIC = 156,25 µg/mL đối với cao chiết từ cồn.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11558
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
489.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.