Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11825
Title: Nghiên cứu các chỉ tiêu xác định năng lực cạnh tranh sản phẩm sữa chua: thực trạng và một số khuyến nghị
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Nghiên cứu các chỉ tiêu
Xác định năng lực cạnh tranh
Sản phẩm sữa chua
Thực trạng
Một số khuyến nghị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.37-39
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam và trong đó có doanh nghiệp kinh doanh sữa với mặt hàng sữa chua đã và sẽ đối diện với cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập đến các chỉ tiêu xác định năng lực cạnh tranh sản phẩm sữa chua, dựa vào đó để đánh giá thực trạng và đưa ra các kiến nghị chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm và hiệu quả kinh doanh mặt hàng sữa chua của các doanh nghiệp kinh doanh sửa Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11825
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.