Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13852
Title: Khảo sát mầm bệnh vi nấm nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn ương giống
Authors: Phạm, Minh Đức
Đặng, Thụy Mai Thy
Trần, Công Lý
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định thành phần vi nấm nhiễm trên cá tra giai đoạn ương giống ở Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang. Tổng số 371 mẫu cá được thu trong thời gian từ 1/2019 đến 5/2019. Kết quả cho thấy hai giống nấm được định danh gồm Fusarium sp. và Aspergillus sp nhiễm trên cá tra bột, hương và giống. Tỉ lệ nhiễm là Fusarium sp. (52%) cao hơn Aspergillus sp. (48%). Tỉ lệ nhiễm Fusarium sp. ở mang là cao nhất (20,39%). Tỉ lệ nhiễm là Fusarium sp. ở bóng hơi, da, gan và thận lần lượt là 13,44%, 8,45%, 5,97% và 1,5%. Tỉ lệ nhiễm Aspergillus sp. thấp hơn tỉ lệ nhiễm Fusarium sp. ở da, mang, bóng hơi, gan, thận (17,41%, 16,41%, 6,46%, 8,95% và 1%). Fusarium sp. và Aspergillus sp. phát triển ở nhiệt độ từ 28-33℃ và độ mặn 00,5%.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13852
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
785.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.