Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17984
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí
Authors: Lê, Thị Thúy Bình
Keywords: Hồ Chí Minh
Dân trí
Nâng cao dân trí
Giáo dục
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.19-24,37
Abstract: Nâng cao dân trí là yêu cầu khách quan và cấp thiết của cách mạng Việt Nam, cả trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó, từ khi còn là một thanh niên yêu nước đến khi trở thành Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề dân trí và nâng cao dân trí. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn đang định hướng, dẫn dắt sự nghiệp nâng cao dân trí của Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh đất nước mở cửa và chủ động hội nhập với khu vực và thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17984
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.