Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20257
Title: Nghiên cứu chiết rút chitosan tan trong nước từ vỏ tôm sú (penaeus monodon)
Authors: Lê, Thị Minh Thủy
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý và điều kiện công nghệ đến chất lượng chitosan từ vỏ tôm sú đã được nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm chitosan tan trong nước có hiệu quả ứng dụng cao. Nghiên cứu chiết rút chitosan tan trong nước được thực hiện thông qua 3 thí nghiệm: (i) deacetyl hóa chitin, (ii) xử lý trong CH3COOH tạo chitosan tan trong nước, (iii) chế độ sấy đến chất lượng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chitin được deacetyl hóa bằng dung dịch NaOH ở nồng độ 50% trong thời gian 36h ở nhiệt độ 65 – 70ºC cho độ deacetyl là 92,1%, chitosan có hiệu suất thu hồi, độ hòa tan và độ nhớt lần lượt là 59,1%, 95,7% và 15,2 mPas. Chitosan sau khi sấy được xử lý trong CH3COOH 2% trong 6h cho hiệu suất thu hồi và độ hòa tan cao nhất là 97,7 và 86,4%. Qua phân tích phổ FTIR cho thấy sản phẩm chitosan tan trong nước thu được trong nghiên cứu này có cấu trúc gần giống với chitosan thô. Sản phẩm được sấy ở nhiệt độ 60ºC trong 22h có ẩm độ phù hợp là 9,62% và hiệu suất thu hồi cao nhất là 95,7%.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20257
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
455.31 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.