Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23503
Nhan đề: Thái độ đối với nghề của giảng viên trẻ trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả: Bùi, Kim Chi
Từ khoá: Thái độ
Thái độ đối với nghề
Thái độ tích cực
Thái độ tiêu cực
Giảng viên trẻ
Trường Đại học Luật Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.63-70,88
Tóm tắt: Khi nghiên cứu về con người, về tâm lý không thể không nghiên cứu về thái độ của họ. Thái độ là một trong những hiện tượng tâm lý thể hiện mối quan hệ của con người với thế giới khách quan. Nghiên cứu thái độ đối với nghề của giảng viên trẻ trường Đại học Luật Hà Nội biểu hiện qua ba mặt: Cảm nghĩ (nhận thức), cảm xúc và hành vị (phản ứng), đối với hai nhiệm vụ chính của giảng viên đại học là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên trẻ chuyên ngành luật và các chuyên ngành khác hình thành thái độ tích cực đối với nghề biểu hiện trong hoạt động giảng dạy; khuyến khích giảng viên trẻ tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23503
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.