Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23534
Nhan đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môm triết học Mác - Lênin , chương trình cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị khu vực I
Tác giả: Nguyễn, Thanh Bình
Cung, Thị Ngọc
Từ khoá: Cao cấp lý luận
Đổi mới
Giảng dạy và học tập
Học viện Chính trị Khu vực I
Triết học Mác - Lênin
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.67-73,94
Tóm tắt: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị (2014), một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện là phải đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, đề cao tự học, chú trọng thống nhất giữa lý luận với thực tiễn thông qua việc vận dụng lý luận vào giải quyết tình huống thực tiễn. Bài viết này dựa trên cách tiếp cận của khoa học giáo dục để phân tích sự cần thiết và những kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Triết học Mác - Lênin, Chương trình Cao cấp lý luận chính ở Học viện Chính trị Khu vực I hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23534
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.