Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23615
Title: Năng lực suy luận đồng biến thiên của học sinh trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Thị Duyến
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Suy luận đồng biến thiên
Năng lực suy luận đồng biến thiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.50-57
Abstract: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng suy luận đồng biến thiên đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu các khái niệm giải tích và lí giải các hiện tượng. Dó đó phát triển năng lực suy luận đồng biến thiên cho học sinh trung học là cần thiết nhằm giúp các em hiểu được bản chất của các khái niệm giải tích. Bài viết này tập trung tìm hiểu khả năng suy luận đồng biến thiên của học sinh trung học phổ thông và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực suy luận đồng biến thiên cho học sinh ở bậc học này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23615
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.