Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28117
Title: Thử nghiệm thang đo hạnh phúc trong công việc
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Hạnh phúc trong công việc
Thang đo
Thử nghiệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.18-32
Abstract: Thang đo Hạnh phúc trong công việc do tác giả Phan Thị Mai Hương và cộng sự xây dựng dựa trên việc kế thừa quan điểm về cảm xúc trong công việc của Seligman (2011) và Diener (1991). Thang đo gồm 4 yếu tố là cảm xúc âm tính với công việc, cảm xúc dương tính với công việc, cảm thấy có giá trị trong công việc và hài lòng với công việc. Nghiên cứu được tiến hành trên 601 mẫu lao động đang làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thử nghiệm cho thấy, độ tin cậy và độ hiệu lực của thang đo đáp ứng tiêu chuẩn của thang đo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28117
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.